Polityka prywatności

Wprowadzenie

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia danych oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod adresem: http://www.shlpolska.pl/ (dalej: „Serwis”). Serwis ma charakter informacyjny i przedstawia zakres usług świadczonych przez SHL Polska sp. z o.o.

Informacje zawarte w treści niniejszej Polityki prywatności są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

 

Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu jest SHL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000162359, NIP: 5830002261, REGON: 190550167 (dalej: „SHL”).

 

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

SHL Polska sp. z o.o.
ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
tel. (+48 22) 509 50 20
e-mail: shlpolska@shl.com.pl

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator danych osobowych wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji (od 25 maja 2018 roku inspektora ochrony danych). Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25 maja 2018 roku inspektorem ochrony danych) możliwy jest pod adresem e-mail: Konrad.kubacki@shl.com.pl

 

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

Dane osobowe użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w związku z operacyjnością Serwisu i przeglądaniem treści dostępnych w Serwisie, czy też korzystaniem z formularza kontaktowego (dostępnego w zakładce Kontakt).

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są w celach związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu, t.j. wyświetlenia zawartości Serwisu, utrzymania sesji, zapewnienia bezpieczeństwa. Dane zbierane w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników Serwisu są przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Podstawą prawną przetwarzania danych osób korzystających z formularza kontaktowego jest zgoda użytkownika wyrażona w formie oświadczenia elektronicznego typu checkbox.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane Użytkowników zostaną powierzone dostawcy usług informatycznych na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.

Dane osób korzystających z formularza kontaktowego zostaną ujawnione operatorowi usług poczty elektronicznej na potrzeby obsługi poczty służbowej.

Podane za pośrednictwem Serwisu numery kontaktowe zostaną ujawnione operatorowi usług telekomunikacyjnych, z usług których korzysta SHL na potrzeby umożliwienia komunikacji handlowej.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są do czasu realizacji danej usługi drogą elektroniczną, zaś w dalszym okresie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

Dane przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, iż każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej funkcjonalności Serwisu może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej funkcjonalności, np. niepodanie danych koniecznych do wypełnienia formularza kontaktowego uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Brak podania numeru kontaktowego formularzu kontaktowym uniemożliwia realizację kontaktu telefonicznego w celach handlowych.

 

Przeglądanie Serwisu i jego podstron

Wejście do Serwisu wiąże się z koniecznością ujawnienia adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Serwis na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Dzieje się tak, ponieważ każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP, na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.

 

Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Serwisu przechowywane są na bezpiecznym serwerze a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Środki zabezpieczenia danych zostaną dostosowane do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Dostęp do sieci zabezpieczamy oprogramowaniem typu firewall odpowiedniej klasy. Dodatkowo instalujemy programy antywirusowe na serwerze oraz każdej stacji roboczej będącej w posiadaniu naszego personelu. Stosujemy narzędzia szyfrujące.

SHL wdrożył i stosuje organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa.

 

Pytania, reklamacje i wsparcie techniczne

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług lub wsparcia technicznego, użytkownik Serwisu może wysłać zapytanie bezpośrednio do obsługi zajmującej się wsparciem technicznym na adres: shlpolska@shl.com.pl . Zapytania oraz reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco. Odpowiedź zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zapytaniu (reklamacji).

 

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zbieranie tych informacji umożliwia zapewnienie prawidłowego dostępu do Serwisu, w szczególności optymalizacji korzystania ze stron internetowych, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. session cookies

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.